Interview with Yu Nishimura, contact gonzo + yang02, Asae soya (Jpn/Eng)